خرداد 29, 1395

دکتربشارت

جای بسی خوشحالی است که نام دکتر محمدعلی بشارت استاد روان شناسی بالینی گروه روان شناسی دانشگاه تهران ، به عنوان محقق برتر درصدر محققان علوم انسانی آمده است. این موفقیت بزرگ رابه ایشان تبریک می گوییم.
ارسال