فروردین 9, 1395

قناعت و بهداشت روان

ازقدیم گفته اند که قناعت توانگرکند مردرا. ازاین جمله حکمت آمیز، بیشترمردم وجه اقتصادی آن را دریافت می کنند. اما قناعت دارای گستره بسیاروسیعی است که نهایت آن به آرامش روانی می انجامد. قناعت، به معنای رضایت از موقعیتی است که درآن قرارداریم. این رضایت به معنای بی توجهی به آینده وپیشرفت نیست؛ بلکه ضمن توجه به آینده وکوشش مستمر برای تحقق آینده ای بهتر، راضی بودن به وضع موجوداست. درمعنای معرفتی آن، رضایت وقناعت به معنای راضی بودن به قضای خداوند است که بیانگر نوعی توکل می باشد.

درهرصورت، ازخواص قناعت ورضایت از وضع موجود، آرامش درونی است و یکی از معیارهای بهداشت روان وشخصیت سالم بشمار می رود. خاطرم است که پدرم بدلیل قناعت شگفت انگیزی که درزندگی ساده خود داشت، ازمن می پرسید که : ” اینکه مردم میگن اعصابمون خرابه ، یعنی چی ؟ ” به عبارت دیگر ، ایشان بدلیل قناعت ورضایتی که اززندگی داشتند، تصوری از عصبانیت وتنش روانی نداشتند.
ارسال