آذر 25, 1394

تسلیت

جناب آقای دکترمحمدعلی بشارت

درگذشت مادرگرامی شما ( مادر۳ شهید) را به جناب عالی و خانواده محترم تسلیت می گویم. رضاپورحسین

رویش روان شناسی، شماره ۱۲ منتشر گردید

فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۱۲ ویژه پاییز ۱۳۹۴ منتشرشده است. مقالات رویش روان شناسی درسایت  فصلنامه به آدرس زیر قابل دریافت ومشاهده است.

http://frooyesh.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1&cur=1

 

 
ارسال