اردیبهشت 20, 1394

کتاب کودک

کوتاه نوشته هایی درباره کودک ، عنوان کتابی است که توسط دکتررضاپورحسین نوشته شده است. این کتاب حاوی مقالات وسرمقاله های ایشان در ماهنامه کودک است. این کتاب را می توانید از دفترگروه روان شناسی دانشگاه تهران تهیه نمایید.

درگذشت استاد آیینه وند

درگذشت استادممتاز دانشگاه وچهره ماندگار رشته تاریخ اسلام را به جامعه علمی و فرهنگی صمیمانه تسلیت می  گویم. استادآیینه وند شخصیتی رشدیافته، آرام، متین، نکته سنج، متخلق و مومن بود که سالها دردانشگاه منشا خدمات آموزشی و پژوهشی بوده و دانشجویان زیادی از درسهای دلنشین ومحققانه ایشان بهره های بزرگ برده اند. روحشان با ارواح اولیاء خدا، قرین ومحشورباد.
ارسال