بهمن 9, 1393

فصلنامه رویش روان شناسی، شماره ۸ منتشر گردید.

هشتمین شماره فصلنامه علمی ترویجی رویش روان شناسی ویژه پاییز ۱۳۹۳ منتشر گردید. رویش روان شناسی د رپایگاه های زیر نمایه شده است:

magiran.com/rooyesh

ensani.ir/fa/ps-rrsh/magazine.aspx
ارسال