آذر 15, 1393

Perspective Developmental Individual Differences(DIR) Relationship-based

دانلود (PDF, 423KB)

لگوی تحولی – تفاوتهای فردی مبتنی برارتباط

الگوی تحولی – تفاوتهای فردی مبتنی برارتباط، الگویی جدید برای مطالعه یکپارچه انسان است. این الگو برای تشخیص و درمانگری تحولی نیز بسیار کارآمد است . ضمن آنکه با فرهنگ ما همگونی بالایی دارد. به پیوست درمقاله جناب آقای دکتر سیدامیرامین یزدی، دانشیارمحترم دانشگاه فردوسی مشهد، ایشان توضیح بسیار خوبی دراین باره داده اند

دانلود (PDF, 215KB)

 

 
ارسال